Záruka a reklamace

Vždy se snažíme, abychom dosáhli Vaší plné spokojenosti. Proto Vám nabízíme pouze kvalitní a ověřené zboží, které jsme sami vyrobili.. Nicméně i přesto se může někdy vyskytnout důvod k reklamaci. Všechno zboží, které prodáváme, má ze zákona záruku 2 roky. V případě důvodu k reklamaci, postupujte prosím, podle následujících bodů, abychom mohli vaši reklamaci uznat a co nejdříve ji vyřídit.  

Jak postupovat?

1.) Zboží prosím pečlivě zabalte, aby cestou nedošlo k dalšímu poškození. Ideální je originální obal + bublinková fólie.

2.) Zboží odešlete jako na tuto doručovací adresu:

TEAMSECTOR s.r.o.

Lovecká 257/23

Jablonec nad Nisou, 46601

3.) Informujte nás o reklamaci telefonicky na čísle 737 741 574 nebo emailem na info@teamsector.cz - sdělte, nebo pošlete nám prosím trasovací číslo zaslané zásilky

4.) Ke zboží přiložte fakturu + informaci o tom, jaké vady zboží obsahuje. Pro tento účel můžete využít náš vzorový formulář pro uplatnění reklamace viz. ZDE ve formátu doc.

5.) Nezapomeňte uvést číslo vašeho účtu - pokud preferujete řešení reklamace vrácením peněz. (tato informace je součástí vzorového formuláře pro uplatnění reklamace)

6.) A to je vše! Na vyřízení reklamace máme 30 dnů - nicméně se budeme snažit ji vyřešit obratem.

7.) Pokud je reklamace uznána, máte nárok na úhradu poštovného spojené s dopravou zboží k nám. (Zde prosíme o zaslání/naskenování dokladu o zaplacení - např. podací lístek)

 

Poškození vzniklé přepravou zásilky

Obecně mohou nastat tyto 2 situace:

1.) obal zásilky je vizuálně poškozený
2.) obal zásilky je v pořádku, poškození zboží je patrné až po rozbalení

1.) Pokud je zásilka již při převzetí viditelně poškozena, trvejte na sepsání reklamačního protokolu - zápis do přepravního listu řidiče. V tomto případě se jedná o převzetí zásilky s výhradou. Případně můžete zboží rozbalit a zkontrolovat přímo před řidičem. Vždy však máte právo zásilku nepřevzít.

2.) Pokud zjistíte až po rozbalení, že je zásilka poškozena, kontaktuje nás na emailu info@teamsector.cz nebo na telefonu +420 737 741 574  a to co neprodleně. Společně najdeme řešení. Vždy je však důležité kontaktovat nás opravdu co nejdříve. Např. někteří dopravci přijímají reklamace nejpozději do 2 pracovních dnů.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A nyní komplikovanější a přesnější znění reklamačního řádu:

Práva z vadného plnění

1.) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

2.) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3.) V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • odstoupit od smlouvy. 
 • přiměřenou slevu z kupní ceny, 
 • výměnu za nové zboží, 

4.) Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má zboží podstatnou vadu, 
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, 
 • při větším počtu vad zboží. 

5.) Pokud není řečeno jinak, prodávající přijímá reklamaci primárně zasláním na tuto doručovací adresu:

TEAMSECTOR s.r.o.

Lovecká 257/23

Jablonec nad Nisou, 46601

Kupující může pro zaslání reklamace využít vzorový reklamační formulář

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.) Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

7.) Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

8.) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9.) V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

10.) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.